Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie

Gemeente Breda: Ontwikkeling zelforganisatie

Transitie Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Tientallen wetten en AMvB ’s worden in één wet en vier AMvB ‘s ondergebracht. Bestuurders, managers en medewerkers van gemeenten krijgen te maken met de impact van de wet, waarbij ze uitgedaagd worden tot een nieuwe manier van werken. Zo ook de gemeente Breda.

De vraag

In de aanloop naar de transitie van de Omgevingswet wil de gemeente Breda komen tot een gezamenlijke integrale aanpak voor de afdeling  Veiligheid & Leefomgeving. Hierdoor zijn de medewerkers binnen de verschillende domeinen in staat om hun eigen rol vorm te geven. De gemeente Breda heeft Perficio Adviseurs gevraagd dit proces te begeleiden.

Het antwoord

 

RICHTING

Adviseur Marleen Bakker is gedurende 1,5 jaar samen met de medewerkers van de afdeling aan de slag gegaan. Doel was om samen te komen tot een integrale aanpak waarin zij zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

ROUTE

Om te komen tot een gezamenlijke aanpak zijn vijf werkgroepen samengesteld die aan de slag zijn gegaan met verschillende deelgebieden. Elke werkgroep heeft een plan van aanpak ontwikkeld. De doelen die hierin zijn benoemd, zijn gedurende de periode uitgewerkt waardoor er een fundament is gelegd voor de toekomst. Daarbij was er veelvuldig overleg over de aanpak en kregen de medewerkers handvatten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan.

RESULTAAT

De nieuwe koers wordt uitgedragen door de medewerkers en zij nemen verantwoordelijkheid voor hun aandeel daarbinnen. De aanpak van de afdeling wordt binnen de gemeente Breda gezien als en voorbeeld voor andere afdelingen.

Per werkgroep is het volgende gerealiseerd:

1. De koers van de keten

 • Medewerkers staan achter de nieuwe missie en visie en dragen deze uit
 • Er is een slogan ontwikkeld waarbij de gemeente de nieuwe koers naar de buitenwereld uitdraagt 
 • Deze slogan is doorvertaald in verschillende communicatie-uitingen

2. Het doorvertalen van de organisatieprincipes (kernwaarden) in werkafspraken

 • Aan de hand van de kernwaarden zijn concrete werkafspraken gemaakt
 • Op basis van de kernwaarden is een serious game ontwikkeld
 • Meer dan 80 medewerkers hebben deelgenomen aan de serious game

3. De inrichting van de keten

 • De medewerkers van de afdeling zijn gaan samenwerken in cirkels 
 • De hoofdcirkel is de organisatie als geheel, daarbinnen zijn sub-cirkels, medewerkers hebben een of meerdere rollen
 • Een cirkel bepaalt met elkaar de kerndoelen en de activiteiten die daarbij horen
 • De overleggen zijn gesplitst in actie gerichte overleggen en overleggen waarin gesproken wordt over de wijze waarop het werk verdeeld is
 • Deze nieuwe structuur maakt dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en initiatiefrijk zijn

4. Het inrichten van de besturing

 • Er is een nieuw besturingsmodel ingericht, waarbij het meerjarenprogramma Veiligheid & Leefomgeving wordt doorvertaald naar de verschillende teams
 • De resultaatverantwoordelijkheid van de thema’s in het meerjarenprogramma ligt qua inhoud niet meer bij de teamleiders, maar bij de medewerkers
 • Er is duidelijkheid over de plan van aanpak en de wijze van uitvoering
 • Activiteiten worden gemonitord waardoor processen inzichtelijk zijn
 • Succes en spanningen worden gedeeld op verschillende niveaus
 • Door de duidelijke reviewstructuur worden processen geëvalueerd en bijgestuurd
 • De organisatie is daardoor in staat processen te optimaliseren

5. De inhoud van de Omgevingswet

 • Er is een Omgevingsplan ontwikkeld
 • Dit plan is getoetst bij medewerkers die in het veld werken
 • Op basis hiervan is input gegeven om het plan verder door te ontwikkelen

VERVOLG

Door dit traject is er een beweging op gang gebracht en zijn belangrijke voorwaarden gecreëerd voor de afdeling om invulling te geven aan de nieuwe Omgevingswet. Voor de voortgang is een projectleider aangesteld die door Marleen is ingewerkt. De komende periode zal zij deze projectleider coachen en blijft zij op deze manier aan de zijlijn betrokken bij de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt.

REVIEW

Afdelingshoofd Cas Christiani van de gemeente Breda is meer dan tevreden over het bereikte resultaat en de aanpak van Perficio. Het zegt hierover het volgende:

“Betrokken personen die geloven in wat ze doen en de manier waarop. Een super ervaring die me echt verder heeft geholpen en mij de nodige inzichten hebben gegeven. Marleen is van enorme waarde geweest voor mij, de teamleiders en de collega's van de afdeling. Een echte succesfactor in de totstandkoming van onze beweging.”

   

 

GEMEENTE BREDA: ONTWIKKELING ZELFORGANISATIE
PERFICIO CONTACTPERSONEN

Andere cases over Cultuur- en organisatieontwikkeling

 • Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams
  Da Vinci College Roosendaal: samenwerken in teams

  Leren om beter samen te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen.

 • Gemeente Etten-Leur
  Gemeente Etten-Leur

  Verandering structuur en aansturing organisatie.

 • Summa College cultuurlanceringsdag
  Summa College cultuurlanceringsdag

  Implementatie nieuwe cultuur en werkwijze

 • Summa College interne communicatie
  Summa College interne communicatie

  Interne communicatie bij verandering van cultuur en werkwijze.

 • Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus
  Summa College: een goed werkende PDCA-cyclus

  Inrichting en implementatie besturingsmodel en reviewstructuur.

 • Het Witte Paard
  Het Witte Paard

  Professionaliseren van de organisatie en ontwikkelen van één cultuur.

 • Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg
  Summa College, Ontwikkeling kwaliteitszorg

  Formuleren strategische koers.

 • Aan de Stegge
  Aan de Stegge
© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement