Managementadvies: Richting – Route – Resultaat
linkedin twitter
Perficio  »  Nieuws  »  Nieuwe manier van werken helpt de Gemeente Breda bij voorbereiding transitie Omgevingswet

Nieuwe manier van werken helpt de Gemeente Breda bij voorbereiding transitie Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Op 1 juli 2015 is de wet door de Tweede Kamer vastgesteld. De Omgevingswet is een omvangrijke stelselherziening van het omgevingsrecht. Tientallen wetten en AMvB ’s worden in één wet en vier AMvB ‘s ondergebracht. Bestuurders, managers en medewerkers van Gemeenten krijgen te maken met de impact van de wet, waarbij ze uitgedaagd worden tot een nieuwe manier van werken. Perficio Adviseurs adviseert en ondersteunt medewerkers van de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de Gemeente Breda om te komen tot een gezamenlijk integrale aanpak op basis van zelfsturing en zelforganisatie.

Meer ruimte voor initiatieven, vertrouwen, lokaal maatwerk en minder en overzichtelijke regels; dat zijn uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat. De precieze impact en invulling hiervan is nog niet helder, maar één ding is zeker elke Gemeente moet hier, in de voorbereiding naar 2019, op eigen wijze en met de bestaande teams invulling aan gaan geven.

Teamontwikkeling

De Gemeente Breda is het afgelopen jaar samen met Perficio Adviseurs gestart met een ontwikkelingstraject met de keten Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Doel is om gezamenlijk te komen tot een nieuwe integrale aanpak waarmee medewerkers binnen de verschillende domeinen hun eigen rol kunnen vormgeven en elkaar versterken.

Verdeling in werkgroepen

Om de afdeling goed voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet zijn vijf werkgroepen van start gegaan. Deze werkgroepen hebben zich gericht op het vaststellen van:

  • De koers van de keten
  • Het doorvertalen van de organisatieprincipes (kernwaarden) in werkafspraken 
  • Het inrichten van de besturing 
  • De inhoud van de Omgevingswet 
  • Het inrichten van de keten

Voor alle werkgroepen geldt dat de verantwoordelijkheid en besluitvorming bij de werkgroepen en de medewerkers is neergelegd. Uiteraard zorgt elke werkgroep voor afstemming met de stakeholders (management en collega’s). Door deze aanpak is zelfsturing als vanzelf aangewakkerd.

Zelfsturing en werken in cirkels

Vanuit het holacratisch gedachtengoed is de organisatie gaan werken met cirkels. De hoofdcirkel is de organisatie als geheel. Daarbinnen zijn sub-cirkels. Medewerkers hebben een of meerdere rollen. Rollen die met elkaar te maken hebben vormen specifieke cirkels, waarbij iedere cirkel een specifiek doel heeft. Alle medewerkers voeren daarbinnen acties en projecten uit binnen hun rollen die bijdragen aan dit doel.

Een cirkel kan worden gezien als een structurele of tijdelijke samenwerking van collega’s. Een cirkel bepaalt met elkaar de kerndoelen en de activiteiten die daarbij horen. Daarnaast benoemt de cirkel collega’s die bijzondere rollen vervullen zoals een voorzitter, een facilitator en iemand die de zachte kant van de samenwerking in de gaten houdt. De overleggen worden gesplitst in actie gerichte overleggen en overleggen waarin gesproken wordt over de wijze waarop het werk verdeeld is. Vaak lopen deze discussies door elkaar, waardoor lange overleggen plaatsvinden met als gevaar dat aan het einde van het overleg geen duidelijke afspraken worden gemaakt en de voortgang niet besproken wordt. Het gevoel van wat hebben we nu eigenlijk besproken, wordt hiermee ondervangen.

Deze duidelijke en heldere structuur maakt dat er als vanzelf zelfsturing en zelforganisatie ontstaat. Deze nieuwe manier van werken is door de medewerkers zeer positief ontvangen.

Verandertraject

De afgelopen jaren bleek in het sociaal domein hoe goed gemeenten en provincies in staat zijn grote transities te verwerken. Met de invoering van de Omgevingswet in 2019 staan zij wederom voor zo’n grote opgave. Ook hier worden professionals uitgedaagd tot een nieuwe manier van werken. Perficio Adviseurs adviseert Gemeenten hoe ze hier op een vernieuwende wijze invulling aan kunnen geven en medewerkers mee kunnen nemen in dit verandertraject.© 2019     PERFICIO ADVISEURS B.V.     |    Privacy Statement